Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Tillväxt Botkyrkas integritetspolicy (hantering av personuppgifter)

1. Bakgrund

 • Tillväxt Botkyrka
  Tillväxt Botkyrka (nedan kallat ”vi”, ”oss”, etc) är ett samarbete mellan näringsliv och Botkyrka kommun i syfte att hjälpa lokala företag växa och anställa fler. Målet är att skapa 1000 nya jobb på fem år. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet som är politiskt och religiöst obundet.
 • Tjänsten
  Tillväxt Botkyrka möjliggör för arbetssökande att presentera sig själva och delta i rekryteringsprocesser för de företag vi samarbetar med (nedan kallat ”Tjänsten”). Den arbetssökande som använder tjänsten kallas nedan för ”Du”, ”Din”, "Användaren".
 • Personuppgifter
  En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, antingen enskilt eller i kombination med andra uppgifter. Exempel: namn, kontaktuppgifter, CV, kommentarer från referenser, etc.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  GDPR är en förordning som bestämmer hur företag och organisationer i Europa får hantera personuppgifter. Förordningen innebär ett ökat skydd för den enskilde individen, strängare krav och ökat ansvar på den organisation som är personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsansvarig
  Tillväxt Botkyrka bestämmer över insamling, hantering och lagring av personuppgifter som rör Tjänsten, och är därmed är personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsbiträden
  Tillväxt Botkyrka har underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss, dessa kallas personuppgiftsbiträden. IT-leverantören ”Teamtailor” är ett sådant biträde.


2. Samtycke
Vi behöver spara personuppgifter för att förenkla och underlätta rekrytering. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt nedan angivna direktiv med ändamålet att hantera rekrytering. 

Du har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under punkt 13. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att du inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda Tjänsten. Mer information om dina rättigheter under punkt 8.

3. Hur personuppgifter samlas in och från vem

Första gången du skickar personuppgifter till oss ber vi dig att godkänna denna integritetspolicy. Alla dina personuppgifter samlas på ett ställe, och byggs sedan på allt eftersom du söker nya jobb och deltar i nya aktiviteter.
Vi samlar in personuppgifter om dig från dig när du…


 • Söker jobb eller gör intresseanmälan genom vår hemsida.
 • Ansluter till Tillväxt Botkyrka genom funktionen ”Connect”
 • Chattar med vår personal genom vår hemsida och/eller sociala medier. 
 • Medverkar i telefonintervjuer / samtal med vår personal.
 • Deltar i aktiviteter, övningar, filminspelningar, etc. arrangerade av Tillväxt Botkyrka

Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig från….

 • Tredje part, tex. Facebook, LinkedIn och andra offentliga källor.
 • Intervjuer med referenser, arbetsgivare, vår egen personal, mfl.

I vissa fall kan anställda i Tillväxt Botkyrka och dess samarbetspartners göra rekommendationer och då lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

4. Vilka personuppgifter som behandlas
Endast personuppgifter som är relevanta för den aktuella rekryteringsprocessen och/eller framtida framtidsprocesser samlas in och bearbetas. Det kan till exempel vara:

 • Uppgifter om tidigare utbildning, arbete och andra erfarenheter. 
 • Svar på frågor och uppgifter som rör specifika rekryteringar
 • Bilder, filmer och anteckningar från våra aktiviteter.
 • Bedömningar och kommentarer från våra anställda, de företag som rekryterar och/eller nämnda referenser.
 • Sammanställd historik på aktiviteter, jobbansökningar, mail-konversationer, mm

Vi behandlar inte uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter utan en särskild överenskommelse med dig som användare.

5. Var och hur länge uppgifter lagras

 • Alla personuppgifter samlas och lagras online via vår partner, Teamtailor
 • Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas av oss så länge de bedöms intressanta för framtida rekryteringar.
 • Om du som Användare önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida rekrytering), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 13.
 • Du kan när som helst välja att korrigera eller ta bort dina uppgifter från vårt register, mer information om dina rättigheter under punkt 8.

6. Andra parter som har tillgång till uppgifter
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter. Vi kommer att, utifrån relevans och behov, överföra dina personuppgifter till:

 • De företag som vi hjälper med rekrytering av personal där du antingen aktivt har sökt en roll eller där vi tror att du kan passa.
 • Våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållande av Tjänsten.
 • Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; 
 • Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi väljer noga partners för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: Teamtailor, som tillhandahåller Tjänsten, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållande av Tjänsten.

7. När gäller inte denna policy
Denna integritetspolicy är inte tillämplig på behandling och insamling av personuppgifter som görs av de företagens vi hjälper med rekrytering och/eller de organisationer vi på andra sätt samarbetar med. Vi tar inte ansvar för de personuppgifter som samlas in direkt av de företag vi samarbetar med via anställningsintervju, email, telefon eller andra sätt, utan uppmanar dig att ta del av deras egna integritetspolicy.

8. Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du som användare rätten att…

 • Återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter som har givits av användaren (dig) till den Personuppgiftsansvarige genom att när som helst kontakta oss (punkt 13). Att nyttja denna rätt kan dock innebära att du inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade, genom att skriftligen begära en korrigering (se kontaktuppgifter punkt 13)
 • Begära ut en kopia på samtliga personuppgifter vi lagrar om dig. Användare har rätt till en (1) kopia av alla behandlade uppgifter utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader.
 • Begära att personuppgifter tas bort efter en viss tid eller omedelbart.
 • Bli informerad om hur persondata används och samtycka till den användningen.
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Har under vissa omständigheter kunna flytta personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.
 • Om du har klagomål kring hur Tillväxt Botkyrka har behandlat dina personuppgifter är det en rättighet att vända dig till Datainspektionen.

Du kan när du vill logga in på din profil och uppdatera, komplettera eller korrigera de uppgifter du har skickat in till oss (se länk).

9. Säkerhet 

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR. 

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

10. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter) 

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

11. Cookies 

När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom din dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta din användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår ”Cookie Policy” (länk till Policy). 

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

12. Ändringar 

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när du annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

13. Kontakt 

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: 

Tillväxt Botkyrka, info@tillvaxtbotkyrka.se

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor